Thamspaviljongen

En ny severdighet i stavkirkestil på Orkanger

Den nye severdigheten var opprinnelig Norges stavkirkepaviljong til verdensutstillinga i Chicago i 1893. Der skulle den vise verden det ypperste av norsk arkitektur og håndverk.

Etter 124 år i USA ble den gjenoppsatt på Orkanger 9. september i 2017. Opprinnelig bygget på Strandheim Brug, Norges første ferdighusfabrikk, der det var mange treskjærere blant de 300 arbeiderne. Det var gründer og verdensmann Christian Thams som var daglig leder for Orkladalførets første store industribedrift. Thamsfamilien la grunnlaget for industriutviklingen i området.

Bygningen i stavkirkestil ble tegnet av Oslo-arkitekten Waldemar Hansteen. Som prosjektleder for flytting av den gamle Gol-stavkirka til Bygdøy hadde han inngående kunnskap om stavkirkekonstruksjonen.

I USA ble den kalt The Norway Building, her hjemme har den fått navnet Thamspaviljongen.

Fra 1935 var denne flotte bygningen hovedattraksjonen i innvandremuseet Little Norway i Wisconsin, som ble nedlagt i 2012.

Ved en familiereise til Little Norway i 2014 for å se på treskjærerarbeidet til bestefar Peder Kvaale ble det oppdaget at bygningen stod i fare for å gå ut av historien. Ideen om hjemflytting ble unnfanget og en storstilt dugnad har tilført Orkanger en flott kulturattraksjon.

Thamspaviljongen ble åpnet av kulturminister Linda Hofstad Helleland under stor festivitas. Gjennom Prosjekt Heimatt har en del av Orkanger kommet hjem. Et lite stykke Norge er tilbake i landet vårt, sa hun avslutningsvis om denne første stavkirkebygningen som er tegnet og bygget i nyere tid.

Allerede første uka etter åpninga ble den brukt til gudstjeneste med barnedåp, konserter og andre arrangement. Over 1000 personer er blitt guidet, og nå forberedes første hele driftsår og turistsesongen 2018.

Stavkirkebygningen vakte stor oppmerksomhet under verdensutstillinga i Chicago som ble besøkt av 27 millioner. I Little Norway ble den sett av 2 millioner.

Ved siden av bygningens særegne design og spesielle historie, er det interessant å kunne sammenligne med de gamle stavkirkene. Her ser en håndverk i samspill med maskinell bearbeiding 800 år senere. De opprinnelige elementene med tak over tak, drager, staver, buer, Andreaskors og ansikter er fortsatt tilstede.

Thamspaviljongen ligger sentralt i en park ved Orkdal rådhus og kulturhus. Tett ved ligger Bårdshaug Herregård som var boligen til Christian Thams, nå påbygd og drevet som hotell. Her kan du se hvordan han bodde og levde.

På motsatt side av Orkdalsveien finner du fra samme tidsperiode Litjgården, et restaurert småbruk som leier ut rom for selvhushold.

En spasertur nordover Orkdalsveien fra Bårdshaug bringer deg til gammel trehusbebyggelse og Nerøra på Orkanger, og samtidig ser du en ny by under utvikling.

Tett ved ligger også Bårdshaug stasjon hvorfra Thamshavnbanen tar deg to mil sørover til Orkla Industrimuseum på Løkken, og som gir deg opplevelser fra 333 års gruvehistorie.

A new attraction in Orkanger

The opening

The new sights were originally Norway’s stave church pavilion for the world show in Chicago in 1893. It would show the world the best of Norwegian architecture and crafts.

After 124 years in the United States, it was resumed at Orkanger September 9th in 2017. Originally built at Strandheim Bridge, Norway’s first manufacturing plant, where there were many woodcarvers among the 300 workers. It was an entrepreneur and world-renown Christian Thams who was the general manager of Orkla’s first major industrial company. The Thams family laid the foundation for industrial development in the area.

The Stave church building was designed by the Oslo architect Waldemar Hansteen. As a project manager for moving the old Gol-stave church to Bygdøy, he had in-depth knowledge of the stave church construction.

In the USA it was called The Norway Building, home it has been named Thamspaviljongen.

From 1935 this beautiful building was the main attraction of the Little Norway Wisconsin immigration museum, which was shut down in 2012.

By a family trip to Little Norway in 2014 to look at the wooden carving work of grandfather Peder Kvaale, it was discovered that the building was at risk of leaving the story. The idea of ​​home relocation was conceived and a major virtue has given Orkanger a great cultural attraction.

By a family trip to Little Norway in 2014 to look at the wooden carving work of grandfather Peder Kvaale, it was discovered that the building was at risk of leaving the story. The idea of ​​home relocation was conceived and a major virtue has given Orkanger a great cultural attraction.

The Thams Pavilion was opened by Minister of Culture Linda Hofstad Helleland during great festivities. Through Project Heimatt, some of Orkanger has come home. A little piece of Norway is back in our country, she finally said about this first stave church built and built in recent times.

Already the first week after opening, it was used for worship with baby baptism, concerts and other events. Over 1000 people have been guided and are now preparing the first full year of operation and the tourist season 2018.

The stave church building attracted a great deal of attention during the World Trade Show in Chicago, which was visited by 27 million. In Little Norway it was seen by 2 million.

Besides the building’s distinctive design and special history, it is interesting to be able to compare with the old stave churches. Here’s a craftsmanship in interaction with machine processing 800 years later. The original elements with roofed roofs, dragons, spikes, arches, Andreasors and faces are still present.

Thamspaviljongen is centrally located in a park at Orkdal Town Hall and cultural center. Close by is Bårdshaug Manor House, which was the home of Christian Thams, now built and operated as a hotel. Here you can see how he lived.

Opposite the Orkdalsveien you will find from the same period Litjgården, a restored small farm that rents out rooms for self-catering.

A walk north of Orkdalsveien from Bårdshaug brings you to the old wooden building and Nerøra on Orkanger, while seeing a new city under development.

Close by is the Bårdshaug station, from which the Thamshavn Railway takes you two miles south to Orkla Industrial Museum in Løkken, giving you experiences from 333 mining history.