Vedlegg

Bakgrunnen for å innkalle til ekstraordinært årsmøte

Under det ordinære årsmøtet for 2019, som ble holdt 27.05.2020, ble det vedtatt å endre støtteforeningens vedtekter § 4, 3. og 4. ledd slik:

Styret velger til enhver tid den driftsformen som er mest hensiktsmessig for Thamspaviljongens virksomhet.

Styreleder og driftsleder/daglig leder har prokura hver for seg. Foreningen forpliktes ved underskrift av styrets leder og driftsleder/daglig leder i fellesskap.

Vedtektsendringene som innebærer at støtteforeningen i dagens situasjon ikke må ha daglig leder, ble meldt Brønnøysundregistrene. De meldte så tilbake at det kunne se ut som Thamspaviljongen Støtteforening er registrert med feil organisasjonsform. Foretaket har til nå vært registrert som en forening, men Brønnøysundregistrene viser nå til at «en forening defineres som en selveiende institusjon med medlemmer, som har et formål av ideelt, politisk eller annen art, som medlemmene har sluttet seg sammen for å støtte.»

Styret er enig i at vedtektene kan gi inntrykk av at andelseierne er eiere i støtteforeningen. Opprinnelig var planen å etablere et foretak som eide Thamspaviljongen, men under prosessen ble det avklart at det ville være store økonomiske fordeler ved at tomt og bygningsmasse ble eid av kommunen. Det var også mest forenlig med at dette var lokalsamfunnets prosjekt. På denne bakgrunn ble Thamspaviljongen Støtteforening opprettet med det formål å vedlikeholde og drifte den bygningen som var Norges paviljong på verdensutstillingen i Chicago i 1893, og ble hentet hjem og gjenreist på Orkanger i 2017. Medlemmer i støtteforeningen er alle de som gjennom dugnadsinnsats, økonomisk støtte eller på annen måte har bidratt til hjemhenting av bygningen, samt de som bidrar til vedlikehold og drift av Thamspaviljongen. Foreningen anses selveiende, som innebærer at ingen medlemmer har rett til dens formue eller ansvar for dens gjeld.

Det er styrets vurdering at forening er riktig organisasjonsform for Thamspaviljongen Støtteforening, og at vi bør foreta endring i vedtektene slik at det klart framgår at foreningen er selveiende. Det gjøres ved at en i vedtektenes § 3 utelater ordet andelseiere, og samtidig uttrykker spesifikt at foreningen er selveiende. Etter at foreningen ble etablert, er det gjennomført kommunesammenslåing og navneendring fra Orkdal til Orkland kommune, og på den bakgrunn gjøres det navnetilpasning der navnet på kommunen er nevnt i § 3.